Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť Konopná Farma Trade s. r. o., so sídlom Galvániho 15/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 54 104 785, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 155666/B, telefónne číslo: +421 911 509 677 e-mail: info@konopnafarmaliptov.sk, vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“):

Článok I
Základné pojmy

Okrem výrazov použitých v úvode týchto VOP a v ďalších ustanoveniach týchto VOP, nasledujúce výrazy (tzv. legislatívne skratky) budú mať nižšie uvedené významy:

 1. Kúpna cena“ je cena, ktorá je zverejnená na Webstránke pri Tovare, v čase odoslania Objednávky a uvedená v samotnej Objednávke, za ktorú Kupujúci Tovar kupuje.
 2. Kúpna zmluva“ je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Webstránky, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu.
 3. Kupujúci“ je osoba, ktorá kupuje Tovar prostredníctvom Webstránky a uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.
 4. Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 6. Objednávka“ je formulár dostupný na Webstránke, cez ktorý Kupujúci objednáva (kupuje) vybraný Tovar.
 7. Predávajúci“ je spoločnosť Konopná Farma Trade s. r. o., so sídlom Galvániho 15/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 54 104 785, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 155666/B.
 8. Spotrebiteľ“ je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 9. Tovar“ je predmet kúpy špecifikovaný v Objednávke, ktorý Kupujúci kupuje prostredníctvom Webstránky a na základe Kúpnej zmluvy.
 10. VOP“ sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 11. Webstránka“ je www.konopnafarmaliptov.sk.
 12. Zákon“ je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
 13. Zákon o alternatívnom riešení sporov“ je zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 14. Zákon o ochrane spotrebiteľa“ je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Článok II
Úvodné ustanovenia

 1. Týmito VOP sa riadia všetky záväzkové vzťahy a všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli alebo súvisia s uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej jednotlivo aj „Zmluvná strana“ a spoločne aj „Zmluvné strany“).
 2. Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú Kúpnu cenu.
 3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP (ďalej len „Formulár na odstúpenie“).

 Článok III
Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si Tovar objednáva prostredníctvom Objednávky ako neregistrovaný alebo registrovaný používateľ (ďalej len „Registrovaný Kupujúci“) prostredníctvom svojho užívateľského konta (ďalej len „Konto“), Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy a pôsobí od momentu jej doručenia Predávajúcemu.
 2. Kupujúci je povinný v Objednávke riadne vyplniť všetky údaje označené ako povinné. V prípade, ak Objednávka nebude vyplnená riadne, Predávajúci je oprávnený túto Objednávku odmietnuť.
 3. O prijatí Objednávky informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného Kupujúcemu na e-mail uvedený v Objednávke (ďalej len „E-mail Kupujúceho“).
 4. Predávajúci vybaví Objednávku do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jej obdržania, pričom o vybavení Objednávky bude Kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho. Predávajúci vybaví Objednávku buď výzvou na jej doplnenie, odmietnutím alebo jej prijatím.
 5. Momentom prijatia Objednávky podľa bodu 4 tohto článku VOP Predávajúcim dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Článok IV
Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu za Tovar zaplatiť Kúpnu cenu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna cena je uvedená vrátane sadzby DPH podľa platných právnych predpisov v čase dodania zdaniteľného plnenia.
 2. Kupujúci môže úhradu Kúpnej ceny vykonať jedným z nasledovných spôsobov:
  1. dobierkou pri prevzatí Tovaru,
  2. bezhotovostným platobným stykom
   1. Apple Pay,
   2. Google Pay,
   3. Paypal,
   4. Prevodom na účet,
   5. Platba kartou cez platobnú bránu
 1. Kupujúci si spôsob platby Kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu zvolí v Objednávke.
 2. Pri bezhotovostnom platobnom styku sa Kúpna cena považuje za uhradenú až momentom jej pripísania na účet Predávajúceho.
 3. Predávajúci zasiela Kupujúcemu faktúru ako daňový doklad a dodací list elektronicky spolu s potvrdením objednávky podľa článku III bodu 4 týchto VOP, s čím Kupujúci výslovne súhlasí alebo v papierovej podobe spolu s Tovarom.
 4. V prípade, ak Predávajúci zistí, že Kúpna cena Tovaru nebola uvedená na Webstránke správne, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho a zároveň je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pričom odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
 5. Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu poskytnúť zľavu z Kúpnej ceny, na ktorej poskytnutie nemá Kupujúci právny nárok.

Článok V
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje Tovar Kupujúcemu dodať do 5 (piatich) pracovných dní, najneskôr však do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa vybavenia Objednávky.
 2. Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutočňuje prostredníctvom
  1. kuriérskej spoločnosti (ďalej len „Kuriér“ alebo „Kuriérska spoločnosť“) na adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke;
  2. osobného odberu Tovaru Kupujúcim; miesto a čas osobného odberu je uvedené pri výbere tohto spôsobu dodania Tovaru v Objednávke;
  3. prevzatia Tovaru Kupujúcim na odbernom mieste zvolenom v Objednávke.
 3. Spôsob dodania Tovaru a cenu za dodanie (ďalej len „Poštovné“) zvolí a potvrdí Kupujúci v Objednávke.
 4. Podmienky dodania podľa bodu 2 písm. a. tohto článku VOP sa spravujú aktuálnymi dodacími podmienkami príslušnej Kuriérskej spoločnosti zverejnených na konopnafarmaliptov.sk/doprava-a-platba/ a Ďalej na príslušných podstránkach jednotlivých kuriérov. Poštovné je uvedené v Objednávke. Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť Poštovné spolu s Kúpnou cenou.
 5. V prípade, ak Tovar nie je Kupujúcemu možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti alebo z iných závažných dôvodov, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho, a zároveň je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pričom odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
 6. Kupujúci je povinný Tovar prevziať, a to v dohodnutom mieste a čase. Ak si Kupujúci doručovaný Tovar neprevezme podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci mu e-mailom zaslaným na E-mail Kupujúceho oznámi, kde si môže Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo tento mu na základe jeho písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 (štrnástich) dní od kedy si mal Tovar Kupujúci prevziať, opätovne doručí Kuriérom, pričom Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru, najmä Poštovné.
 7. Tovar sa považuje za prevzatý momentom jeho odovzdania Kupujúcemu.
 8. Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru.
 9. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru a úplným zaplatením Kúpnej ceny a Poštovného.
 10. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru zavinené Kuriérskou spoločnosťou.

Článok VI
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Tovaru a platieb

 1. V súlade s § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa je Kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu, do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uvedenej v prvej vete tohto bodu tohto článku.
 2. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom
  1. formuláru na odstúpenie, ktorý bol zaslaný Kupujúcemu spolu s Tovarom a tvorí prílohu č. 1 týchto VOP,
  2. iným písomným oznámením o odstúpení,
  3. prípadne v podobe iného zápisu na inom trvanlivom nosiči,

  ktoré zašle Kupujúci na e-mailovú adresu: info@konopnafarmaliptov.sk.

 3. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty špecifikovanej v bode 1 tohto článku VOP.
 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar spolu s kópiou faktúry a dokladom o zaplatení späť na adresu Predávajúceho: Konopná Farma Trade s. r. o., so sídlom Galvániho 15/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 54 104 785, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 155666/B.
 5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal v súvislosti s Kúpnou zmluvou, najmä Kúpnu cenu a Poštovné, pričom uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia alebo spôsob, ktorý ponúka Predávajúci v bode 4 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa predchádzajúcej vety Predávajúci vráti Kupujúcemu v peniazoch bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 5 tohto článku pred tým, ako mu je Tovar vrátený.
 7. Náklady na vrátenie objednaného Tovaru znáša Kupujúci.
 8. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 9. Spotrebiteľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä pokiaľ sa jedná o
  1. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo
  2. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  3. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  4. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 10. Pre vylúčenie pochybností, Zmluvné strany berú na vedomie, že tento článok sa vzťahuje aj na Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom.

Článok VII
Reklamácie Tovaru

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Predávajúci sa zaväzuje Tovar dodať v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitom TovarePredávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
  3. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Kupujúcim.
  4. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.
  5. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich Kupujúci neuplatní v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.
 2. Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady (reklamácie)
  1. Kupujúci je povinný Tovar pri jeho prevzatí dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho spôsobom podľa bodu 3.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, sa nebude prihliadať.
  2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je Kupujúci povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 3.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na Tovare zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
  3. Záruku možno uplatniť len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením za predpokladu, že Kupujúci si splnil povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nemožno uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.
  4. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si záruku na Tovar v prípade, ak o vade vedel pred prevzatím Tovaru, resp. bol na ňu upozornený alebo mu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Kúpnej ceny Tovaru.
  5. Predávajúci nezodpovedá za škodu na zásielke (Tovare) spôsobenú treťou osobou (najmä Kuriérom).
 3. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)
  1. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@konopnafarmaliptov.sk s predmetom mailu reklamácia.
  2. V podaní, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, uvedie popis vady Tovaru a  adresu, vrátane e-mailu, na ktorú ho Predávajúci vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 4.4. až 4.8., si uplatňuje.
  3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie Tovaru predložiť Tovar a doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Predávajúceho, inak nebude reklamácia uznaná.
  4. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 3.3.) Predávajúcemu.
  5. V prípade, ak je podanie, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľne, neobsahuje požadované dokumenty a pod.) Predávajúci ho e-mailom zaslaným na E-mail Kupujúceho vyzve na doplnenie reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania zo strany Kupujúceho.
  6. Ak Kupujúci nedoplní podanú reklamáciu v zmysle bodu 3.5. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy podľa bodu 3.5. tohto článku, bude táto považovaná za neopodstatnenú.
  7. O prijatí reklamácie Predávajúci bezodkladne vyrozumie Kupujúceho, a to zaslaním Potvrdenia o prijatí reklamácie e-mailom na E-mail Kupujúceho, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 1. Vybavenie reklamácie
  1. Predávajúci je na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka (špecifikovaných v bode 4.4. až 4.8.) uplatňuje, povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
  3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, Kupujúcemu bude zaslaný opravený Tovar alebo bude Tovar vymenený za nový tovar alebo mu bude vrátená zaplatená Kúpna cena bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  5. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
  6. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady Tovaru vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
  8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
  9. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru Kupujúcemu bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím.
 1. Spoločné ustanovenia pre článok VII VOP
  1. Pre vylúčenie pochybností, Zmluvné strany berú na vedomie, že tento článok sa vzťahuje aj na Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom.

Článok VIII
Podávanie sťažností a podnetov

 1. Kupujúci je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@konopnafarmaliptov.sk .
 2. Predávajúci Kupujúceho informuje o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-mailom zaslaným na E-mail Kupujúceho.
 3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04. 

Článok IX
Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: ekonom@konopnafarmaliptov.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 3. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 4. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim ako Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou.

Článok X
Záverečné ustanovenia

 1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2022 a sú nepretržite zverejnené na Webstránke.
 2. Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na vylúčení použitia niektorých ustanovení VOP, prípadne na vylúčení VOP ako celku.
 3. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa spravujú najmä Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa spravujú najmä Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
 5. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP, vrátene ich príloh, vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, že s nimi bezvýhradne súhlasí a akceptuje ich.

Príloha č. 1 – Formulár na odstúpenie od zmluvy