CBD na Slovensku – legislatíva, pestovanie, SR vs. ČR

CBD na slovensku
466 zobrazení23.5. 2022 Lukáš

Ponuka produktov a ich rozmanitosť, ako aj informovanosť ľudí v spojitosti s CBD na Slovensku sa značne zmenila, rozrástla. Jednoznačne za to môže legislatívna úprava, ktorá takpovediac CBD-čku u nás oficiálne otvorila dvere. Nasledujúce riadky nám teda poskytnú pohľad na právne a zákonné zastrešenie, spomenieme zdroje informácií pre záujemcov z oblasti pestovania CBD na Slovensku, a poukážeme na rozdiely medzi slovenskou a českou legislatívou pri daných produktoch.

CBD áno…

1.máj 2022 sa neniesol klasicky len v duchu osláv Dňa práce, ale symbolicky sme si ho spojili s jedným milým „výročím“ súvisiacim s CBD na Slovensku. Presne pred rokom, teda 1. mája 2021, totiž vstúpila do platnosti poslancami schválená novela zákona č. 139/1998 Zbierky zákonov o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Na základe tejto novely sa kanabidiol (CBD) na Slovensku vyradil zo zoznamu psychotropných látok, konkrétne z II. skupiny omamných a psychotropných látok s vysokou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku. Zaradili sme sa tak – ako poslední – k ostatným členským štátom Európskej únie, ktoré CBD nepovažujú za psychotropnú látku. Okrem tohto dôvodu ministerstvo zdravotníctva, ako predkladateľ návrhu, argumentovalo aj absenciou kanabidiolu v dohovoroch OSN či uľahčením procesov spojených s produkciou, distribúciou a predajom CBD produktov na Slovensku. Nemalou motiváciou bol určite aj faktor kladného vplyvu na určité odvetvia podnikania a priemyslu v nadväznosti na možný rast zamestnanosti. O enormnom záujme ľudí o kvalitné produkty obsahujúce CBD nehovoriac.

V podstate ide o jednoduchú matematiku, kedy pozitíva, na ktoré bolo poukazované dlho pred uvedenou novelou z r. 2021 nielen u nás, ale i v zahraničí, jednoznačne prevýšili negatíva spájané s CBD. Samozrejme, dôležitú úlohu aj tu zohral výskum spolu s osvetou, pričom rozhodujúcim bolo potvrdenie o jeho žiadnych psychoaktívnych účinkoch na organizmus.

Konečne tak aj domáci záujemcovia o blahodarné účinky kanabidiolu nemusia mať strach a obavy z jeho užívania, práve naopak, môžu využiť širokú ponuku produktov s CBD na Slovensku.

CBD na slovensku

… ale nie v potravinách

Napriek vyššie uvedenému (vylúčenie zo zoznamu psychotropných látok) sa CBD naďalej nemôže vyskytovať v potravinách, pokiaľ nepatrí medzi povolené nové potraviny v EÚ. Európsky trh môže obsahovať len nové potraviny povolené a uvedené v tzv. zozname nových potravín únie, alebo používané v potravinách v súlade s podmienkami využitia a potrebami na označenie. No a presne v tomto zozname sa kanabidiol (ani iné kanabinoidy) momentálne nenachádzajú. Zatiaľ sú obsiahnuté len vo verejne prístupnom Novel Food katalógu s titulom nepovolenej novej potraviny, aj keď európska komisia už zaevidovala žiadosti týkajúce sa CBD v súvislosti s povolením/zaradením do zoznamu nových potravín. Ostáva teda už len čakať na finálne rozhodnutie.

Keby sme si to chceli s aktuálnym pôsobením CBD na Slovensku nejako stručne zhrnúť, vyzeralo by to zhruba takto:

  • CBD je na Slovensku legálne, teda je povolené nakupovať a užívať produkty s jeho obsahom (oleje, masti, kozmetika) ako aj ich dovážať/vyvážať z/do členských krajín EÚ;
  • CBD nie je možné zaradiť na trh SR ako potravinu/zložku potravín (vrátane výživových doplnkov), pokiaľ nebude schválené ako nová potravina podľa nariadenia EÚ č. 2015/2283.

Pestovanie CBD – nevyhnutné zákonné kroky

V prípade záujmu o pestovanie konopy za účelom produkcie CBD je veľmi dôležité sa na začiatok vybaviť pevnými nervami a trpezlivosťou. Táto cesta so sebou prináša niekoľko nevyhnutných krokov držiacich sa aktuálnej legislatívy, ktoré netreba podceniť ako pre úspešné rozbehnutie pestovania a aktivít s tým spojených, tak aj pre vylúčenie potenciálnych problémov so zákonom.

Počiatočné zorientovanie sa v zákonoch a paragrafoch neznie moc lákavo, no bez toho to jednoducho nepôjde a preto treba na začiatok upriamiť pozornosť na zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Nevyhnutné je identifikovanie a správne pochopenie základných pojmov či podmienok, na základe ktorých sa povoľuje zaobchádzanie s určitými látkami. Rovnako ponúka prehľadný zoznam povinných údajov týkajúcich sa žiadosti o vydanie príslušného povolenia, ako aj samotné náležitosti späté s daným povolením. Samozrejmosťou sú jasné pokyny pre prípad zániku, dočasného pozastavenia alebo zrušenia samotného povolenia, ako aj povinnosti vyplývajúce držiteľovi povolenia. Informácií v uvedenom zákone je mnoho, najdôležitejšie je vybrať si tie, ktoré sa reálne týkajú činnosti, na ktorú sa upriamuje záujem žiadateľa.

Do skupiny povinnej literatúry pre záujemcov o pestovanie CBD na Slovensku môžeme zaradiť aj Nariadenie vlády SR č. 488/2010 Z. z. Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb. Podobne ako v predošlom prípade, aj tu v jednotlivých paragrafoch (§2, §8, §10) budúci producent nájde všetky potrebné informácie.

V prípade neistoty a predpokladaného množstva otázok je určite vhodné obrátiť sa aj na štátne inštitúcie primárne sa venujúce danej téme, čiže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPSR), či Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Napríklad, na webe MPSR je okrem iného uvedený zoznam odrôd konope, ktoré možno pestovať na účely získania priamych platieb. Webová stránka PPA zasa obsahuje vzory formulárov na predkladanie jednotnej žiadosti pre priame platby vždy pre príslušný rok, stačí už len vybrať vhodný typ žiadosti.

No a za posledné možné studnice relevantných informácií by sa dali považovať firmy pohybujúce sa v danom odvetví. Predsa len si museli prejsť podobnými útrapami v začiatkoch podnikania, majú už za sebou nejakú prax a možno budú ochotné podeliť sa o cenné skúsenosti.

CBD na slovensku

Porovnanie slovenskej a českej legislatívy v súvislosti s CBD

Slovenský legislatívny rámec spätý s CBD sme si v podstate rozobrali v predchádzajúcich odsekoch, kde sú uvedené jednotlivé zákony/nariadenia upravujúce túto problematiku. Ako členský štát sme navyše viazaný aj na záväzné normy únie, preto je dôležité ich rešpektovať a kooperovať s nimi. Ako je to ale s CBD napríklad u našich českých susedov?

Takto – základnú problematiku rozoberá Zákon č. 167/1998 Zb. o návykových látkach, kde je obsiahnuté všetko potrebné, napr. rozdiel medzi technickým a „obyčajným“ (a.k.a. marihuana) konope. Za technické je považované konope (registrovaná odroda) s obsahom THC menším alebo rovným 1% hmotnosti suchej rastliny. Pri vyššom percentuálnom obsahu je na pestovanie požadovaná licencia.

Technické konope je možné v ČR podľa uvedeného zákona voľne kupovať, skladovať, ďalej spracovávať a tiež aj dovážať za účelom priemyselného, technického alebo záhradníckeho spracovania. Tento zákon je v podstate niečo ako naša 139/1998 Z. z., nájdeme tam základné pojmy, info k licenciám, povinnosti záujemcov či prípadné výšky pokút za prehrešky.

Čo sa týka napríklad CBD kvetov, podobne ako u nás, aj v ČR sa takéto a im podobné produkty môžu predávať len ako zberateľské/darčekové predmety osobám starším ako 18 rokov. Nie je povolené nabádať zákazníkov ku konzumácii (napr. fajčenie) pre možné obvinenie zo šírenia toxikománie (Zákon č. 40/2009 Zb., trestný zákonník). V každom prípade je ale nutné spolupracovať s príslušnými úradmi a všetko riešiť oficiálnou cestou.

Môžeme povedať, že u susedov je to s CBD legislatívou podobné ako u nás, navyše rovnako patria do zoznamu členských štátov EÚ, čiže platí aj previazanosť s európskym právom.

Zdroje:

Konopné produkty v článku

Ďalšie články